english    russian    latvian
  Jaunumi   Par uzòçmumu   Produkcija   Pakalpojumi   Kontakti   Saites        Pasûtît Lapas karte
 

meklçt
  Jaunumi
rûpnîcâ 
jaunumu arhîvs 

 
Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” akcionāru sapulces lēmumu projekti


Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2012.gada 08.maijā kārtējās akcionāru sapulces dienas kārtība un izskatāmo jautājumu lēmumu projekti:
1. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomes ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina pieņemt zināšanai ziņojumu par akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” saimniecisko darbību 2011.gadā;
2. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada pārskata apstiprināšana;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina apstiprināt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada pārskatu un 2011.gada konsolidēto pārskatu;
- acionārs K.Lipmana k-gs ierosina pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada pārskata un 2011.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu;
3. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2011.gadā;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2011.gadā;
4. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada peļņas sadale;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina saimnieciskās darbības pārskata gada peļņu LVL 2,47 milj. (EUR 3,51 milj.) novirzīt ilgtermiņa kredīta segšanai;
- akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” saimnieciskās darbības pārskata gada peļņu novirzīt izmaksai akcionāriem;
5. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2012.gada budžeta apstiprināšana;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina apstiprināt 2012.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 342,9 milj. LVL (487,8 milj. EUR) apjomā, izdevumi – 332,7 milj. LVL (473,4 milj. EUR) un peļņa – 10,2 milj. LVL (14,5 milj. EUR);
- akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina neapstiprināt 2012.gada budžeta projektu, atliekot 2012.gada budžeta projekta apstiprināšanu līdz Finanšu pārskats un Konsolidētais finanšu pārskats par 2012.gada 3 mēnešiem tiks publicēts un apstiprināt to nākamajā akcionāru pilnsapulcē;
6. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomes vēlēšanas;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā: S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis;
7. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Revīzijas komitejas vēlēšanas;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Revīzijas komiteju viena cilvēka sastāvā – Inna Kromkina, izglītība – augstākā “Latvijas universitāte” specializācija – saimnieciskās darbības analīze, ir iepriekšēja pieredze revidentes amatā;
8. zvērināta revidenta vēlēšanas;
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina zvērināta revidenta funkcijas uzticēt veikt auditorfirmai AS “BDO”;
- akcionārs K.Lipmana k-gs ierosina zvērināta revidenta funkcijas uzticēt veikt auditorfirmai “Deloittte&Touche”;
9. dažādi;
10. ziņojumi par darbību 2011.gadā no visām komercsabiedrībām, kurās ir ieguldīts akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” kapitāls (ierosināja K.Lipmana k-gs);
- akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valde ierosina pieņemt zināšanai darbības pārskatu ziņojumus par darbību 2011.gadā no visām komercsabiedrībām, kurās ir ieguldīts akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” kapitāls
2012-04-30 11:14:18